Política de privacitat

La present Política de Privacitat constitueix el marc jurídic que regula l’ús del lloc web www.unaonadadepetitssomriures.cat. La present Política de Privacitat en concret regula l’ús i tractament que el Parc Taulí dóna a les vostres dades de caràcter personal com a usuari del Lloc web, ja que en accedir a la pàgina web passeu a tenir la condició d’usuari d’aquest web (en endavant, l’“Usuari”).

En compliment del que estableix la Llei 34/2002, d’11 de juliol de Serveis de la Societat de la informació i Comerç electrònic, els comuniquem que el present lloc web és propietat del consorci Corporació Sanitària Parc Taulí (en endavant, el “Parc Taulí”), format per:

 • Consorci Corporació Sanitària Parc Tauli. Amb CIF Q5850005I. Ubicat a: Parc del Taulí 1, 08208 Sabadell (Barcelona).
 • Sabadell Gent Gran Centre de Serveis. Amb CIF A61838744. Ubicat a: Ronda Collsalarca 217-219, 08207 Sabadell (Barcelona).
 • Fundació Parc Taulí. Amb CIF G60331238. Ubicada a: Parc del Taulí 1, 08208 Sabadell (Barcelona).

CONFIDENCIALITAT

El Parc Taulí es compromet a complir la seva obligació de secret de les dades de caràcter personal i el deure de guardar-les de forma confidencial i adopta les mesures necessàries per evitar-ne l’alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, tenint en compte en tot moment l’estat de la tecnologia.

SEGURETAT DE LES DADES

El Parc Taulí garanteix l’adopció de les mesures oportunes per assegurar el tractament confidencial d’aquestes dades. Per això, ha implantat totes les mesures de seguretat tècniques i organitzatives necessàries que garanteixin la integritat, confidencialitat i disponibilitat de les dades personals facilitades per l’usuari, en particular les estipulades en el RGDP (Reglament General de la Protecció de Dades – UE 2016/679, del 27 d’abril), que ha ampliat l’abast de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD) i el seu Reglament de Desplegament RD 1720/2007.

PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL

Les dades personals facilitades voluntàriament seran tractades de manera confidencial, sota la protecció i les especificacions contingudes en el reglament vigent, i es recolliran en els servidors del Parc Taulí, amb la finalitat de:

 • Donar resposta a les propostes de col·laboració de l’Usuari amb el projecte de l’Onada de Petits Somriures.
 • Proporcionar certificats de donació a tots aquells donants que el sol·licitin.

La base legal per al tractament de dades és el consentiment de l’Usuari. Les dades personals no se cediran a tercers (a excepció d’obligació legal) i es conservaran durant el termini de sis (6) anys de conformitat amb la normativa comptable vigent.

L’Usuari pot accedir a les dades personals, així com sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la cancel·lació o supressió quan les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats que van ser recollides. També podrà sol·licitar la limitació, portabilitat i oposició del tractament de les seves dades, en determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la teva situació particular.

L’Usuari podrà exercir els drets referits anteriorment, mitjançant l’enviament d’un correu electrònic a imagina@tauli.cat o adreçant-se per correu ordinari al Parc del Taulí, 1, 08208 Sabadell (Barcelona), indicant de manera visible la referència: “Protecció de Dades”, a través d’un escrit signat a l’efecte i adjuntant còpia del seu DNI.

INFORMACIÓ SOBRE COOKIES

El Parc Taulí utilitza galetes (‘cookies’) en la navegació de l’usuari pels seus llocs web per facilitar la personalització i la comoditat de la navegació.

Una galeta és un fragment d’informació enviat des d’un servidor de pàgines web a un navegador que pot ésser retornada pel navegador en posteriors accessos a aquest servidor. Les ‘cookies’ s’associen a l’usuari anònim i al seu ordinador i no proporcionen per si mateixes ni el nom ni els cognoms de l’usuari.

Tipus de cookies

 • Cookies de Registre: Per a identificar l’usuari que ha iniciat sessió.
 • Cookies de Publicitat: Per a poder oferir continguts publicitaris relacionats amb els interessos de l’usuari, ja sigui directament o a través de tercers anomentats Adservers
 • Cookies Analítiques: Per obtenir informació relacionada amb el mesurament de l’audiència.
 • Cookies sobre Geo-localització: Donen informació sobre la ubicació geogràfica de l’usuari.

L’usuari té la possibilitat de configurar el seu navegador de manera que sigui informat de la recepció de ‘cookies’, amb la possibilitat, si ho desitja, d’impedir que s’instal·lin al seu disc dur. No obstant això, per a accedir al web de l’Onada de Petits Somriures no és preceptiva la instal·lació de ‘cookies’.

Segons el tipus de navegador que utilitzi l’usuari pot desabilitar l’ús de les cookies a:

 • Chrome: Configuració > Configuració avançada > Privadesa i seguretat> Configuració del contingut
 • Firefox:  Opcions > Privadesa i seguetat
 • Edge: Configuració > Configuració avançada > Privadesa i serveis
 • Safari: Preferencies > Privadesa

LSSICE

Així mateix, informem que no fem servir aquestes dades per enviar comunicacions comercials per correu electrònic no sol·licitades o no autoritzades expressament i prèviament per l’interessat, segons el que estipula la LSSICE.

LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ

Per a la resolució de totes les controvèrsies o qüestions relacionades amb el present lloc web o de les activitats que s’hi desenvolupen, s’aplica la legislació espanyola en tots els casos, a la qual se sotmeten expressament les parts. El mer fet de la utilització dels serveis aquest lloc web pressuposa l’acceptació expressa de la dita acceptació de la jurisdicció espanyola.

Així mateix, i amb l’excepció del que s’expressa en el paràgraf següent, les parts que hi intervenen acorden que tot litigi, discrepància, qüestió o reclamació resultant de l’execució o interpretació de les presents condicions o relacionat, o d’altres textos que pogués haver-hi al lloc web, es resoldran definitivament mitjançant sotmetiment als Jutjats i Tribunals de Barcelona amb renúncia expressa a qualsevol altre fur o demarcació jurisdiccional que pogués resultar competent.

El paràgraf anterior no s’aplica en el cas que una de les parts sigui un consumidor o usuari segons la definició de la normativa de protecció dels Consumidors i Usuaris (Reial Decret Legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris i altres lleis complementàries), en aquest cas, (i per a un conflicte relacionat i emparat per la Llei) s’aplicaria preferent el lloc designat en la dita legislació.